Condicions Generals

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Inici

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:
La titularitat d’aquest lloc web, https://portaltecnologic.es, (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta: Pascual Sanjuan Sainz, amb NIF: 48289947-K, i les dades de la qual de contacte són:
C/ Còlon, 24
46841 Castelló de Rugat – València
Tel. 96 281 37 39

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’OBJECTE DE LES CONDICIONS: EL LLOC WEB

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web:
• L’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau oferisca als Usuaris (d’ara endavant Serveis).
Portal Tecnològic es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell pogueren estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Portal Tecnològic puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés als mateixos.
L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari haja de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d’açò, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.
La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Portal Tecnològic, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions ací establides, així com les seues ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visite el Lloc web.
El Lloc web de Portal Tecnològic proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seua responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades oferides per Portal Tecnològic sense que siga contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Portal Tecnològic per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferits pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Portal Tecnològic sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no solament, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació.
Portal Tecnològic es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació.
En qualsevol cas, Portal Tecnològic no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que puga haver-hi.
El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Portal Tecnològic i l’Usuari.
Aquest Lloc web de Portal Tecnològic es dirigeix a totes les persones, sense importar la seua edat, que puguen accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.
El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Portal Tecnològic no assegura que el Lloc web complisca amb legislacions d’altres països, ja siga total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web ho farà sota la seua pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Portal Tecnològic responsabilitat alguna que es puga derivar d’aquest accés.

ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Portal Tecnològic no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Portal Tecnològic farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant açò, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vaja a ser ininterromput o que estiga lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al que puga accedir-se a través d’aquest Lloc web, estiga lliure d’error o cause un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Portal Tecnològic serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgisquen per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
Portal Tecnològic tampoc es fa responsable dels danys que pogueren ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que pogueren ocórrer.

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD), Portal Tecnològic es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recaptades, de manera que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Conforme al previst en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’Usuari que les dades personals recaptades per Portal Tecnològic, mitjançant els formularis estesos en les seues pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Portal Tecnològic, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre ambdues parts o el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que subscriga o per a atendre una sol·licitud o consulta.
Mentre l’Usuari no comunique el contrari a Portal Tecnològic, s’entendrà que les seues dades no han sigut modificats, que l’Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que té el consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagen obtingut. Podent fins i tot ser, a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Portal Tecnològic per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut oferit a l’Usuari, i així millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.
En les ocasions en les quals l’Usuari poguera facilitar les seues dades a través de formularis, amb l’objecte de realitzar consultes, sol·licitar informació i/o per motius relacionats amb el Contingut oferit en el Lloc web, si les dades que facilitara l’Usuari foren imprescindibles per al correcte desenvolupament de tot açò, s’informarà d’açò a l’Usuari indicant-li que són dades l’emplenament de les quals és de caràcter obligatori.
En cas de no autoritzar el tractament de les seues dades amb la finalitat assenyalada en el/els paràgraf(s) anterior(és), l’Usuari podrà exercir els seus drets d’informació-accés, rectificació, cancel·lació i oposició, (Drets ARC) dels quals disposa i que poden ser exercitats davant Portal Tecnològic, d’acord amb títol l’III LOPD i del RDLOPD. Per a açò, ha de tenir en compte les següents connotacions:
• Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que Portal Tecnològic haja realitzat o realitze, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
• Dret de Rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquen les dades que, estant dins del fitxer automatitzat, resulten ser inexactes o incomplets.
• Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del previst en altres lleis aplicables que determinen l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, dins del termini i en la forma escaient.
• Dret d’Oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de Portal Tecnològic.
Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a Portal Tecnològic amb la referència “LOPD-https://portaltecnologic.es”, especificant:
• Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acredite la identitat.
• Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
• Domicili a efecte de notificacions.
• Data i signatura del sol·licitant.
• Tot document que acredite la petició que formula.
L’Usuari haurà d’utilitzar un mètode d’enviament que permeta acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.
Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt haurà d’enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:
C/ Còlon, 24
46841 Castelló de Rugat – València
Tel. 96 281 37 39
Portal Tecnològic es reserva el dret a modificar la seua Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

POLÍTICA DE COOKIES
• Cookies:
L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són xicotetes quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que puga utilitzar per a navegar— perquè el servidor recorde certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.
Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seua visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-ho com a Usuari, i personalitzar la seua experiència i l’ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.
La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant açò, cap cookie permet que aquesta mateixa puga contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extraure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari forme part de l’arxiu Cookie és que l’usuari done personalment aqueixa informació al servidor.
• Cookies pròpies:
Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Portal Tecnològic per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seua experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajusten a les seues preferències.
• Cookies de tercers:
Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Portal Tecnològic serveis sol·licitats per aquest mateix per a millorar el Lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc web.
La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a la qual l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dipositivo des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per a millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per a oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar a usuaris individuals.
Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privadesa, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, els seus principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):
Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/
La(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigisca la llei o siga un tercer el que processe aquesta informació per a aquestes entitats.
• Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies:
L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —total o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari deu, acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estiga utilitzant. En el cas que rebutge l’ús de cookies —total o parcialment— podrà seguir usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.
• Canvis en la Política de Cookies:
És possible que la Política de Cookies del Lloc web canvie o s’actualitze, per açò és recomanable revisar aquesta política cada vegada que accedisca al Lloc web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i para què usem les cookies.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS
S’informa que el Lloc web de Portal Tecnològic posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre uns altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Portal Tecnològic no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.
Portal Tecnològic en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.
Portal Tecnològic no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Portal Tecnològic i que siguen enllaçats en aquest Lloc web.
L’Usuari o tercer que realitze un hipervínculo des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de Portal Tecnològic haurà de saber que:
No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Portal Tecnològic.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Portal Tecnològic, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.
A excepció del hipervínculo, el lloc web en el qual s’establisca dit hiperenlace no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Portal Tecnològic.
L’establiment del hipervínculo no implicarà l’existència de relacions entre Portal Tecnològic i el titular del lloc web des del qual es realitze, ni el coneixement i acceptació de Portal Tecnològic dels continguts, serveis i/o activitats oferits en aquest lloc web, i viceversa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Portal Tecnològic per si o com parteix cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Portal Tecnològic.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Portal Tecnològic. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de la seua ordre

 

—————————-

 

AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB

https://portaltecnologic.es

 

 

INFORMACIÓN GENERAL

En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a continuación los siguientes datos de información general de este sitio web:

La titularidad de este sitio web, https://portaltecnologic.es, (en adelante Sitio Web) la ostenta: Pascual Sanjuan Sainz, con NIF: 48289947-K, y cuyos datos de contacto son:

C/ Colon, 24
46841 Castelló de Rugat – València
Tel. 96 281 37 39


TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO

EL OBJETO DE LAS CONDICIONES: EL SITIO WEB

El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante Condiciones) es regular el acceso y la utilización del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones se entenderá como Sitio Web:

 • La apariencia externa de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, es decir, el árbol de navegación; y todos los elementos integrados tanto en los interfaces de pantalla como en el árbol de navegación (en adelante Contenidos) y todos aquellos servicios o recursos en línea que en su caso ofrezca a los Usuarios (en adelante Servicios).

Portal Tecnològic se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la presentación y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios que en él pudieran estar incorporados. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento Portal Tecnològic pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de estos elementos que se integran en el Sitio Web o el acceso a los mismos.

El acceso al Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y, por regla general, es gratuito sin que el Usuario tenga que proporcionar una contraprestación para poder disfrutar de ello, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere contratado el Usuario.

La utilización de alguno de los Contenidos o Servicios del Sitio Web podrá hacerse mediante la suscripción o registro previo del Usuario.


EL USUARIO

El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, así como por los espacios habilitados para interactuar entre los Usuarios, y el Usuario y Portal Tecnològic, como los comentarios y/o espacios de blogging, confiere la condición de Usuario, por lo que se aceptan, desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso. Dada la relevancia de lo anterior, se recomienda al Usuario leerlas cada vez que visite el Sitio Web.

El Sitio Web de Portal Tecnològic proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad se extenderá a:

 • Un uso de la información, Contenidos y/o Servicios y datos ofrecidos por Portal Tecnològic sin que sea contrario a lo dispuesto por las presentes Condiciones, la Ley, la moral o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del Sitio Web.
 • La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios extendidos por Portal Tecnològic para el acceso a ciertos Contenidos o Servicios ofrecidos por el Sitio Web. En todo caso, el Usuario notificará de forma inmediata a Portal Tecnològic acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de la información registrada en dichos formularios, tales como, pero no sólo, el robo, extravío, o el acceso no autorizado a identificadores y/o contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata cancelación.

Portal Tecnològic se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.

En cualquier caso, Portal Tecnològic no será responsable de las opiniones vertidas por los Usuarios a través de comentarios u otras herramientas de blogging o de participación que pueda haber.

El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre Portal Tecnològic y el Usuario.

Este Sitio Web de Portal Tecnològic se dirige a todas las personas, sin importar su edad, que puedan acceder y/o navegar por las páginas del Sitio Web.

El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. Portal Tecnològic no asegura que el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. Si el Usuario reside o tiene su domiciliado en otro lugar y decide acceder y/o navegar en el Sitio Web lo hará bajo su propia responsabilidad, deberá asegurarse de que tal acceso y navegación cumple con la legislación local que le es aplicable, no asumiendo Portal Tecnològic responsabilidad alguna que se pueda derivar de dicho acceso.


ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

Portal Tecnològic no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de los Contenidos o Servicios. Portal Tecnològic hará todo lo posible por el buen funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este Sitio Web no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre de error.

Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de este Sitio Web, esté libre de error o cause un daño al sistema informático (software y hardware) del Usuario. En ningún caso Portal Tecnològic será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus.

Portal Tecnològic tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir.


POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD), Portal Tecnològic se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad de los datos recabados, de forma que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, se informa al Usuario que los datos personales recabados por Portal Tecnològic, mediante los formularios extendidos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de Portal Tecnològic, y debidamente declarado e inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes o el mantenimiento de la relación que se establezca en los formularios que suscriba o para atender una solicitud o consulta.

Mientras el Usuario no comunique lo contrario a Portal Tecnològic, se entenderá que sus datos no han sido modificados, que el Usuario se compromete a notificar cualquier variación y que tiene el consentimiento para utilizarlos para las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Pudiendo incluso ser, además, utilizados con una finalidad comercial de personalización, operativa y estadística, y actividades propias de su objeto social, autorizando expresamente a Portal Tecnològic para la extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing para adecuar el Contenido ofertado al Usuario, y así mejorar la calidad, funcionamiento y navegación por el Sitio Web.

En las ocasiones en las que el Usuario pudiera facilitar sus datos a través de formularios, con el objeto de realizar consultas, solicitar información y/o por motivos relacionados con el Contenido ofrecido en el Sitio Web, si los datos que facilitara el Usuario fueran imprescindibles para el correcto desarrollo de todo esto, se informará de ello al Usuario indicándole que son datos cuya cumplimentación es de carácter obligatorio.

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada en el/los párrafo(s) anterior(es), el Usuario podrá ejercer sus derechos de información-acceso, rectificación, cancelación y oposición, (Derechos ARCO) de los que dispone y que pueden ser ejercitados ante Portal Tecnològic, de acuerdo con título el III LOPD y del RDLOPD. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes connotaciones:

 • Derecho de Acceso: Es el derecho del Usuario a obtener información sobre sus datos concretos de carácter personal y del tratamiento que Portal Tecnològic haya realizado o realice, así como de la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
 • Derecho de Rectificación: Es el derecho del Usuario a que se modifiquen los datos que, estando dentro del fichero automatizado, resulten ser inexactos o incompletos.
 • Derecho de Cancelación: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del Usuario, a excepción de lo previsto en otras leyes aplicables que determinen la obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma.
 • Derecho de Oposición: Es el derecho del Usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de Portal Tecnològic.

Así pues, el Usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a Portal Tecnològic con la referencia “LOPD-https://portaltecnologic.es”, especificando:

 • Nombre, apellidos del Usuario y copia del DNI. En los casos en que se admita la representación, será también necesaria la identificación por el mismo medio de la persona que representa al Usuario, así como el documento acreditativo de la representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por cualquier otro medio válido en derecho que acredite la identidad.
 • Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a la que se quiere acceder.
 • Domicilio a efecto de notificaciones.
 • Fecha y firma del solicitante.
 • Todo documento que acredite la petición que formula.

El Usuario deberá utilizar un método de envío que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud.

Esta solicitud y todo otro documento adjunto deberá enviarse a la siguiente dirección y/o correo electrónico:

C/ Colon, 24
46841 Castelló de Rugat – València
Tel. 96 281 37 39

Portal Tecnològic se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de los mismos.


POLÍTICA DE COOKIES

 • Cookies:

El acceso a este Sitio Web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada Usuario —en los distintos dispositivos que pueda utilizar para navegar— para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente y únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies facilitan la navegación, la hacen más amigable, y no dañan el dispositivo de navegación.

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por el Usuario durante su visita al Sitio Web con el fin de reconocerlo como Usuario, y personalizar su experiencia y el uso del Sitio Web, y pueden también, por ejemplo, ayudar a identificar y resolver errores.

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en el Sitio Web y los sitios visitados justo antes y después del mismo. Sin embargo, ninguna cookie permite que esta misma pueda contactarse con el número de teléfono del Usuario o con cualquier otro medio de contacto personal. Ninguna cookie puede extraer información del disco duro del Usuario o robar información personal. La única manera de que la información privada del Usuario forme parte del archivo Cookie es que el usuario dé personalmente esa información al servidor.

 • Cookies propias:

Son aquellas cookies que son enviadas al ordenador o dispositivo del Usuario y gestionadas exclusivamente por Portal Tecnològic para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que se recaba se emplea para mejorar la calidad del Sitio Web y su Contenido y su experiencia como Usuario. Estas cookies permiten reconocer al Usuario como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias.

 • Cookies de terceros:

Son cookies utilizadas y gestionadas por entidades externas que proporcionan a Portal Tecnològic servicios solicitados por este mismo para mejorar el Sitio Web y la experiencia del usuario al navegar en el Sitio Web. Los principales objetivos para los que se utilizan cookies de terceros son la obtención de estadísticas de accesos y analizar la información de la navegación, es decir, como interactúa el Usuario con el Sitio Web.

La información que se obtiene se refiere, por ejemplo, al número de páginas visitadas, el idioma, el lugar a la que la dirección IP desde el que accede el Usuario, el número de Usuarios que acceden, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de dipositivo desde el que se realiza la visita. Esta información se utiliza para mejorar el Sitio Web, y detectar nuevas necesidades para ofrecer a los Usuarios un Contenido y/o servicio de óptima calidad. En todo caso, la información se recopila de forma anónima y se elaboran informes de tendencias del Sitio Web sin identificar a usuarios individuales.

Puede obtener más información sobre las cookies, la información sobre la privacidad, o consultar la descripción del tipo de cookies que se utiliza, sus principales características, periodo de expiración, etc. en el siguiente(s) enlace(s):

Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/

La(s) entidad(es) encargada(s) del suministro de cookies podrá(n) ceder esta información a terceros, siempre y cuando lo exija la ley o sea un tercero el que procese esta información para dichas entidades.

 • Deshabilitar, rechazar y eliminar cookies:

El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies —total o parcialmente— instaladas en su dispositivo mediante la configuración de su navegador (entre los que se encuentran, por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En este sentido, los procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro. En consecuencia, el Usuario debe, acudir a las instrucciones facilitadas por el propio navegador de Internet que esté utilizando. En el supuesto de que rechace el uso de cookies —total o parcialmente— podrá seguir usando el Sitio Web, si bien podrá tener limitada la utilización de algunas de las prestaciones del mismo.

 • Cambios en la Política de Cookies:

Es posible que la Política de Cookies del Sitio Web cambie o se actualice, por ello es recomendable revisar esta política cada vez que acceda al Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.


POLÍTICA DE ENLACES

Se informa que el Sitio Web de Portal Tecnològic pone o puede poner a disposición de los Usuarios medios de enlace (como, entre otros, links, banners, botones), directorios y motores de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros.

La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio Web tiene por objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la información disponible en Internet, sin que pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos.

Portal Tecnològic no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros los productos y/o servicios disponibles en dichos sitios enlazados.

Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.

Portal Tecnològic en ningún caso revisará o controlará el contenido de otros sitios web, así como tampoco aprueba, examina ni hace propios los productos y servicios, contenidos, archivos y cualquier otro material existente en los referidos sitios enlazados.

Portal Tecnològic no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el acceso, uso, calidad o licitud de los contenidos, comunicaciones, opiniones, productos y servicios de los sitios web no gestionados por Portal Tecnològic y que sean enlazados en este Sitio Web.

El Usuario o tercero que realice un hipervínculo desde una página web de otro, distinto, sitio web al Sitio Web de Portal Tecnològic deberá saber que:

No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los Contenidos y/o Servicios del Sitio Web sin autorización expresa de Portal Tecnològic.

No se permite tampoco ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web de Portal Tecnològic, ni sobre los Contenidos y/o Servicios del mismo.

A excepción del hipervínculo, el sitio web en el que se establezca dicho hiperenlace no contendrá ningún elemento, de este Sitio Web, protegido como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, salvo autorización expresa de Portal Tecnològic.

El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones entre Portal Tecnològic y el titular del sitio web desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de Portal Tecnològic de los contenidos, servicios y/o actividades ofrecidos en dicho sitio web, y viceversa.


PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Portal Tecnològic por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web, así como de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo y no exhaustivo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos, marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Portal Tecnològic.

El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de Portal Tecnològic. Podrá visualizar los elementos del Sitio Web o incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, exclusivamente, para su uso personal. El Usuario, sin embargo, no podrá suprimir, alterar, o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el Sitio Web.

En caso de que el Usuario o tercero considere que cualquiera de los Contenidos del Sitio Web suponga una violación de los derechos de protección de la propiedad intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente a Portal Tecnològic a través de los datos de contacto del apartado de INFORMACIÓN GENERAL de este Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso.


ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Portal Tecnològic se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere necesarias por la utilización indebida del Sitio Web y Contenidos, o por el incumplimiento de las presentes Condiciones.

La relación entre el Usuario y Portal Tecnològic se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o a la aplicación de estas Condiciones las partes someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria sometiéndose a los jueces y tribunales que correspondan conforme a derecho.